Warsztat Terapii Zajęciowej

przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci – Morąg

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu powstał 1 grudnia 2003 roku.

Historia założenia placówki dla dorosłych osób niepełnosprawnych przez TPD – organizację, której misją jest działalność przede wszystkim na rzecz dzieci, wiąże się z wcześniejszą działalnością stowarzyszenia, a mianowicie założeniem w 1992 roku Koła Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Koło to zostało powołane z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy nie mając dostatecznego wsparcia w strukturach państwowych postanowili zjednoczyć się i wspólnie działać na rzecz   leczenia i rehabilitacji ich niepełnosprawnych dzieci.

            Po roku działalności Koła,   pod  wpływem  nacisku  jego  członków  otworzono w Morągu salę rehabilitacyjną zajmującą się rehabilitacją medyczną, najpierw tylko dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, później także z innymi schorzeniami. Sala rehabilitacyjna powstała na mocy porozumienia zawartego między Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Urzędem Miasta w Morągu i Szpitalem Miejskim.  Urząd Miejski udostępnił nieodpłatnie pomieszczenie oraz oddelegował do pracy w sali rehabilitacyjnej zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej fizjoterapeutę.  Drugiego fizjoterapeutę do pracy w powstałej placówce, sam nie mając oddziału rehabilitacyjnego, oddelegował Szpital Miejski  w Morągu. Zadaniem zaś Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  było wyposażenie Sali Rehabilitacyjnej w niezbędny sprzęt i bieżące administrowanie pracą  placówki.  Dzięki   aktywności    rodziców   i   zaangażowaniu   zarządu   Towarzystwa, w krótkim czasie sala rehabilitacyjna została dobrze wyposażona.

            Sala rehabilitacyjna czynna była od poniedziałku do piątku przez  8 godzin dziennie. W zajęciach rehabilitacyjnych przeciętnie w miesiącu brało udział  28 dzieci w wieku od 1  do 14 roku życia. Dzieci pochodziły z gminy Morąg, Łukta i Małdyty. Kwalifikowanie dzieci do udziału w rehabilitacji odbywało się na podstawie skierowań wystawianych przez lekarza specjalistę. Każde dziecko zgodnie z zaleceniami miało opracowany indywidualny program usprawniania. Główne formy rehabilitacji opierały się na kinezyterapii albowiem sala nie miała urządzeń do fizykoterapii i hydromasażu.

            Sala rehabilitacyjna funkcjonowała do  lipca 1999 roku, czyli do chwili  otwarcia  w morąskim szpitalu działu rehabilitacyjnego.  

Po kilku latach działalności Koła Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem, część dzieci objętych opieką dorosła i zakończyła edukację szkolną.  W Morągu ani w sąsiednich gminach  nie było placówki, która wspierałaby po skończeniu szkoły dalszy rozwój osób niepełnosprawnych, nie było też  organizacji działającej  na rzecz tej grupy społecznej, dlatego też rodzice znowu zwrócili się do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o pomoc w zorganizowaniu zajęć dla ich   dorosłych   już dzieci.                                                                                                                                                                                     

Zadanie utworzenia placówki dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych stało się więc priorytetem działań ówczesnego Zarządu. Rozpoczęto od starań o pozyskanie lokalu na ten cel. Użyczyła go Gminna Komisja do Spraw Profilaktyki i Rozwiazywania  Problemów Alkoholowych, w pomieszczeniach której we wrześniu 2000 roku. utworzono świetlicę terapeutyczną.  Uczęszczało  do niej 16 osób niepełnosprawnych, niestety tylko z Morąga, bowiem Towarzystwo nie dysponowało środkami finansowymi ani transportem,  by zorganizować dowóz podopiecznych z terenu. Zadaniem powstałej placówki, było zagospodarowanie czasu wolnego młodym niepełnosprawnym osobom,  pobudzenie ich  do życia w aktywności, a także ich wszechstronny rozwój. Świetlica nie posiadała stałych źródeł dochodu przez co borykała się z ciągłymi problemami finansowymi.

Stowarzyszenie poczyniło więc starania o utworzenie placówki, która miałaby stałe  źródło finansowania i umożliwiała uczestnictwo w dalszej rehabilitacji większej grupie potrzebujących,  a mianowicie  warsztatu terapii zajęciowej.   W dalszym ciągu  wiec poszukiwano odpowiedniego lokalu na ten cel. Zabiegi  zakończyły się powodzeniem w 2003 roku, kiedy to  władze Morąga przekazały nieodpłatnie dla  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pod przyszłe warsztaty część budynku po byłej stołówce Szkoły Podstawowej nr 3, o powierzchni 170,7m2  wraz z przyległym terenem o powierzchni 440m2. W czerwcu tegoż roku uzyskano także   pozytywną decyzję Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o finansowaniu kosztów utworzenia i działalności warsztatu.   Z dniem otwarcia warsztatu terapii zajęciowej świetlica terapeutyczna zakończyła działalność – jej uczestnicy przeszli do nowopowstałej placówki.

Główna siedziba Warsztatu mieści się w Morągu przy ulicy Wróblewskiego 15b/1. Od wrzesnia 2014r. Warsztat posiada też Filię w Małdytach przy ulicy Kopernika 12. Warsztat w Moragu  zajmuje powierzchnię 332 m2, gdzie mieści się między innymi  siedem  pracowni: plastyczna, krawiecka, rękodzielnicza, stolarsko-ślusarska, remontowo-modernizacyjna, gospodarstwa domowego, rękodzielnicza, sala fizykoterapii i gabinet psychologa oraz specjalisty ds rewalidacji osób niepełnopsrawnych. Warsztat w Małdytach zajmuje powierzchnie 79m2, gdzie mieszcza się trzy pracownie: mumiejętności życia codziennego, krawiecka i rękodzielnicza. łacznie do placówki uczęszcza 50 osób niepełnosprawnych z czterech gmin powiatu ostródzkiego: Morąg, Miłakowo, Małdyty, Łukta.

Warsztat  prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową zmierzającą do przygotowania uczestnika do maksymalnie samodzielnego życia, w którym będzie mógł pełnić role zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia społecznego.  Przygotowuje ponadto do pełnienia możliwie realnych dla siebie ról aktywnego członka rodziny, a wiec osoby samodzielnej w samoobsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych. Uczy  niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich i udziału w różnych formach życia towarzyskiego a także przygotowuje do wykonywania prostych prac zarobkowych.

            Zajęcia w warsztacie odbywają się zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowanym dla każdego  uczestnika na dany rok, przez Radę Programową warsztatu.  W indywidualnym programie określony jest planowany zakres i formy rehabilitacji, zakres umiejętności życia codziennego, który jest możliwy do osiągnięcia  przez uczestnika w planowanym okresie i metody, przy pomocy których uczestnik może nabyć lub rozwinąć takie umiejętności.  Terapia odbywa się głównie w pracowniach  ale coraz częściej uczestnicy biorą udział w praktykach poza warsztatem. Uczestniczą też w szkoleniach zawodowych organizowanych przez Urząd Pracy i inne jednostki szkoleniowe. 

            Oprócz zajęć przyspasabiających do bycia pracownikiem uczestnicy biorą udział w zajęciach dodatkowych z  tańca towarzyskiego,  tenisa stołowego oraz szachowo-warcabowe.

            W ramach integracji społecznej warsztat organizuje wycieczki, biwaki, imprezy okolicznościowe, festyny, aukcje, wystawy, Dni Otwarte. Uczestnicy biorą też udział w imprezach organizowanych przez inne warsztaty lub jednostki, np. spartakiady,  turnieje, wystawy, konkursy. Dzięki nawiązanej przez Zarząd TPD współpracy z partnerami z zagranicy:  Malty, Obwodu Kaliningradzkiego – z Czerniachowska,  Austrii – z Gallneukirchen oraz Niemiec – z Wilhelmshaven warsztatowicze uczestniczyli w spotkaniach  z rówieśnikami  z tych krajów.

            Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu jest placówką, która na stałe wpisała się w lokalny krajobraz dającą szansę rozwoju dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. 

Krystyna Sałak – kierownik warsztatu