Warsztat Terapii Zajęciowej

przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci – Morąg

Procedura kwalifikacyjna do WTZ została ujęta w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej
Rozdział III, § 1, pkt 3.

1. Podstawą przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej kandydata do Warsztatu, jest złożenie do rąk kierownika Warsztatu (Krystyna Sałak – Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Wróblewskiego 15 B/1), podania z prośbą o przyjęcie wraz z załączoną kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zawierającego wskazania do tej formy rehabilitacji.

UWAGA !
Jeżeli osoba pragnąca zostać uczestnikiem WTZ, posiada już takie orzeczenie, ale nie zostało w nim odnotowane wskazanie do terapii zajęciowej, powinna powtórnie złożyć wniosek do Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w celu uchylenia starego orzeczenia i uzyskania nowego, zawierającego to wskazanie.

2. Kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi WTZ wszelkich informacji, w tym przedłożenia wszystkich dokumentów mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata oraz wypełnić część A – osobiście oraz część B u lekarza pierwszego kontaktu Karty Kwalifikacyjnej Kandydata.

3. Kandydat zobowiązany jest także do minimum dwukrotnego wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych powadzonych przez Warsztat, w celu zapoznania się ze z uczestnikami, personelem oraz specyfiką pracy.

4. Po zebraniu i analizie zebranych informacji Rada Programowa dokonuje oceny kandydata.

5. Na podstawie uzyskanej oceny Rada Programowa, podejmuje decyzję, dotyczącą przyjęcia kandydata w poczet uczestników Warsztatu oraz ustala, do której grupy terapeutycznej kandydat będzie należał.

6. W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów, decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Sposób rozpatrzenia przez Radę Programową prośby przekazywana jest kandydatowi w formie pisemnej w postaci Decyzji Rady Programowej.

8. Kandydat, który z przyczyn od niego niezależnych, nie mógł przedłożyć wszystkich niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym dokumentów lub w wyniku przeprowadzanego przez Radę Programową postępowania badawczego nie uzyskano jednoznacznych wyników diagnozy potencjału rozwojowego, może zostać przyjęty do Warsztatu w trybie warunkowym. Warunki oraz zasady przyjęcia kandydata w trybie warunkowym reguluje Porozumienie zawarte pomiędzy kandydatem lub jego opiekunami prawnymi a kierownikiem Warsztatu.

9. W razie odmowy przyjęcia do Warsztatu kandydat ma prawa do złożenia odwołania od decyzji Rady Programowej do:
– Rady Programowej,
– Prezesa Jednostki Prowadzącej Warsztat,